Zaznacz stronę

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na kierunek Pedagogika

Przyjęcie na I rok studiów  drugiego stopnia  na kierunku pedagogika  następuje w trybie wolnym.

Do odbywania tych studiów może być dopuszczona osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie studiów humanistycznych i społecznych. W przypadku kandydatów na studia – absolwent studiów niepedagogicznych lub studiów pedagogicznych innych specjalności (w przypadku wyboru nowych specjalności nie będących „kontynuacją” studiów na pierwszym stopniu) przewiduje się realizację przez nich – już w toku studiów – dodatkowych uzupełniających przedmiotów ( w ramach tzw. różnicy programowej). W sposób szczególny odnosi się to do kandydatów na studia drugiego stopnia o profilu nauczycielskim, którzy zostaną zobowiązani do wypełnienia standardów kształcenia nauczycieli określonych dla studiów pierwszego stopnia. Szczegółową informację na temat tzw. różnicy programowej kandydat może uzyskać jeszcze w toku rekrutacji i w okresie poprzedzającym decyzję o przyjęciu na studia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są do złożenia następujących wymaganych dokumentów:

  1. wypełnionego formularza podania ( wzór ustalony przez uczelnię – do pobrania z zakładki dokumenty do pobrania),
  2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia bądź jego odpisu
  3. zaświadczenia o stanie zdrowia,
  4. dowodu wniesionej opłaty wpisowej,
  5. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( w przypadku jej posiadania),
  6. kserokopii dowodu osobistego,
  7. 4 zdjęć.