Zaznacz stronę

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na kierunek Logistyka

Przyjęcie na I rok studiów  pierwszego stopnia  na kierunku logistyka  następuje w trybie wolnym.

Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są do złożenia następujących wymaganych dokumentów:

  1. wypełnionego formularza podania ( wzór ustalony przez uczelnię – do pobrania z zakładki dokumenty do pobrania),
  2. świadectwa dojrzałości w oryginale bądź jego odpisu, wydanego przez szkołę
  3. zaświadczenia o stanie zdrowia,
  4. dowodu wniesionej opłaty wpisowej,
  5. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( w przypadku jej posiadania),
  6. kserokopii dowodu osobistego,
  7. 4 zdjęć.