Zaznacz stronę

Zasady odbywania praktyk

 1. Student samodzielnie poszukuje i dokonuje wyboru placówki, w której będzie realizował praktykę w zakresie studiowanej specjalności, a opiekun zatwierdza i opiniuje wybór. Po wyborze odpowiedniej placówki student składa właściwą dla danej specjalności „deklarację dotyczącą miejsca odbywania praktyki”, w której określa:
  • nazwę instytucji, w której praktyka będzie realizowana,
  • termin praktyki.

  Wykaz godzinowy oraz tygodniowy wszystkich praktyk dla poszczególnych edycji można sprawdzić w tabeli praktyk.Podpisaną deklarację należy złożyć na dyżurze Opiekuna Praktyk Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J.B. Solfy z siedzibą w Żarach. Opiekun Praktyk mgr Wioletta Tybiszewska pełni dyżur w terminach podanych na stronie startowej w godzinach od 9.00 do godz. 13.00 w siedzibie Uczelni tj. na ul. 9 Maja 11 w pokoju nr 3.

 1. Na podstawie złożonej przez studenta deklaracji Uczelnia wydaje studentowi „skierowanie (umieszczone wraz z deklaracją na 1 stronie A4) na praktykę zawodową” wraz z dziennikiem praktyk. Studenci, którzy złożą deklarację w sobotę  mogą odbierać skierowania wraz z dziennikiem praktyk w czwartki po upływie 12 dni, podczas dyżuru pracownika Dziekanatu w godzinach: 14.00-17.00.
 2. Po zrealizowaniu praktyki student powinien złożyć wypełniony dziennik praktyk, wraz z deklaracją i uzupełnionym „Załącznikiem (druga strona deklaracji – która zawiera: cel i zakres praktyki, termin realizacji praktyki, dane opiekuna praktyk) do Porozumienia w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych”, na dyżurze Opiekuna Praktyk Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J.B. Solfy z siedzibą w Żarach uzyskując zaliczenie praktyki w dzienniku praktyk oraz wpis do indeksu.
 3. W przypadku, kiedy student nie może zrealizować praktyki w określonym (w wykazie) terminie zobowiązany jest złożyć podanie do Prodziekana Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J.B. Solfy z siedzibą w Żarach z prośbą o realizację praktyki w terminie wcześniejszym bądź późniejszym określając jej termin i miejsce oraz powód zmiany terminu i jednocześnie złożyć „deklarację dotyczącą miejsca odbywania praktyki” na dyżurze Opiekuna Praktyk Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J.B. Solfy z siedzibą w Żarach.
 4. Student, którego praca zawodowa odpowiada okresowi i charakterowi praktyki przewidzianej programem studiów, może ubiegać się o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki zawodowej składając podanie do Prodziekana Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J.B. Solfy z siedzibą w Żarach wraz z zaświadczeniem od pracodawcy (określającym miejsce pracy, okres zatrudnienia oraz charakterystykę wykonywanych czynności na stanowisku pracy) i pozytywną opinią wykonywanej pracy przez pracodawcę. Nie można ubiegać się jednorazowo o zaliczenie wszystkich rodzajów praktyk. Każda z praktyk zaliczana jest po uzyskaniu pisemnej zgody Prodziekana Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J.B. Solfy z siedzibą w Żarach (po złożeniu każdorazowo podania wraz z ww. załącznikami) oraz wypełnieniu dziennika praktyk zgodnie z zakresem czynności i obowiązków wykonywanych w miejscu pracy oraz z założeniami organizacyjno – programowymi praktyk zawodowych studentów ŁWSH   w Żarach, który należy złożyć na dyżurze Opiekuna Praktyk Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J.B. Solfy z siedzibą w Żarach uzyskując zaliczenie praktyki w dzienniku praktyk oraz wpis do indeksu. Podanie o zaliczenie określonego rodzaju praktyki należy składać w określonym terminie jej realizacji.
 5. Opiekunowi praktyk przysługuje wynagrodzenie z tytułu sprawowanej opieki nad studentem w wysokości 1 zł za 1 godzinę praktyki, na podstawie umowy o dzieło zawartej pomiędzy opiekunem praktyk, a Uczelnią (podstawą do wystawienia umowy o dzieło są prawidłowo wypełnione dane opiekuna praktyk w załączniku do Porozumienia w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych).