Zaznacz stronę

WYKAZ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW NA SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

Na rok akademicki 2017/2018 wnioski w sprawie przyznania stypendium przyjmujemy  od dnia 01 do dnia 16 października 2017 r.

 1. Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek  studenta;
 2. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów;
 3. Będą  następujące stypendia:
  • stypendium socjalne (z możliwością zwiększenia stypendium socjalnego dla studentów zamiejscowych zamieszkujących w akademikach lub na stancjach),
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomogi,
  • stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (od października 2012 zastąpione będzie przez stypendium ministra za wybitne osiągnięcia),
  • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (od października 2012 zastąpione będzie przez stypendium ministra za wybitne osiągnięcia).

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane będzie tylko na wniosek studenta! Stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie mógł otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe kryteria otrzymania stypendium określone będą w regulaminie  pomocy materialnej dla studentów Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

pdfRegulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w ŁWSH w Żarach

pdf Szczegółowy wykaz dokumentów potwierdzających dochody w rodzinie studenta

Załączniki do regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

pdfWniosek o przyznanie stypendium socjalnego

pdfDane dotyczące dochodów studenta i członków jego rodziny

pdfStypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018- Informacja dla studentów

pdfWniosek do Uczelnianej Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

pdfZałącznik 2 – oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej

pdfZałącznik 3 – oświadczenie o niższych dochodach od minimum socjalnego

pdfZałącznik 4 – oświadczenie o odpowiedzialności karnej10

pdfZałącznik 5 – oświadczenie o odpowiedzialności karnej 2

pdfZałącznik 6 – oświadczenie o dochodach nie podlegających opodatkowaniu

pdfZałącznik 7 – oświadczenie o dochodach rozliczających się ryczałtowo

pdfZałącznik 8 – oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

pdfZałącznik 8a – oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

pdfZałącznik 9 – wniosek dla osób niepełnosprawnych

pdfZałącznik 10 – wniosek o stypendium za wysoką średnią

pdfZałącznik 12 – wniosek o zapomogę

pdfZałącznik 13 – oświadczenie studenta/członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu opodatkowanego

pdfZałącznik 14 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu