Zaznacz stronę

Stypendia

UWAGA !!!

WYKAZ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW NA SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

Na rok akademicki 2017/2018 wnioski w sprawie przyznania stypendium przyjmujemy  od dnia 01 do dnia 16 października 2017 r.

 1. Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek  studenta;
 2. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów;
 3. Będą  następujące stypendia:
  • stypendium socjalne (z możliwością zwiększenia stypendium socjalnego dla studentów zamiejscowych zamieszkujących w akademikach lub na stancjach),
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomogi,
  • stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (od października 2012 zastąpione będzie przez stypendium ministra za wybitne osiągnięcia),
  • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (od października 2012 zastąpione będzie przez stypendium ministra za wybitne osiągnięcia).

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane będzie tylko na wniosek studenta! Stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie mógł otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe kryteria otrzymania stypendium określone będą w regulaminie  pomocy materialnej dla studentów Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

pdfRegulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w ŁWSH w Żarach

pdf Szczegółowy wykaz dokumentów potwierdzających dochody w rodzinie studenta

Załączniki do regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

pdfWniosek o przyznanie stypendium socjalnego

pdfDane dotyczące dochodów studenta i członków jego rodziny

pdfStypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018- Informacja dla studentów

pdfWniosek do Uczelnianej Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

pdfZałącznik 2 – oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej

pdfZałącznik 3 – oświadczenie o niższych dochodach od minimum socjalnego

pdfZałącznik 4 – oświadczenie o odpowiedzialności karnej10

pdfZałącznik 5 – oświadczenie o odpowiedzialności karnej 2

pdfZałącznik 6 – oświadczenie o dochodach nie podlegających opodatkowaniu

pdfZałącznik 7 – oświadczenie o dochodach rozliczających się ryczałtowo

pdfZałącznik 8 – oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

pdfZałącznik 8a – oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

pdfZałącznik 9 – wniosek dla osób niepełnosprawnych

pdfZałącznik 10 – wniosek o stypendium za wysoką średnią

pdfZałącznik 12 – wniosek o zapomogę

pdfZałącznik 13 – oświadczenie studenta/członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu opodatkowanego

pdfZałącznik 14 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

System pomocy materialnej dla studentów w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach z siedzibą w Żarach

Studenci mogą ubiegać się o następujące formy pomocy:
 1. Stypendium socjalne
  Jest to podstawowa forma pomocy materialnej, przysługująca studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Aby otrzymać to stypendium należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Stypendium przysługuje studentom, u których dochód na jedną osobę w rodzinie w ostatnim roku podatkowym wyniósł netto nie więcej niż … (kwota ustalana w danym roku akademickim).
 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  Może otrzymać je student , którego niepełnosprawność potwierdzona jest orzeczeniem właściwego organu. Aby otrzymać to stypendium należy złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 3. Zapomogi
  Jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga jest przyznawana w formie pieniężnej. Zapomogę może otrzymać student najwyżej dwa razy w roku akademickim.
 4. Zwolnienia Kanclerza ŁWSH w Żarach z opłaty czesnego dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
  Zwolnienie przysługuje studentowi, który studiuje, na studiach pierwszego stopnia, razem „w duecie” z członkiem rodziny, np. mamą, tatą, bratem, siostrą, mężem, żoną.
 5. Stypendium za wyniki w  nauce lub sporcie
  Począwszy od II roku 3-letnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) student ma prawo ubiegać się o otrzymanie stypendium za wyniki w nauce. Stypendium to przyznawane jest na podstawie średniej oceny rocznej. Warunkiem otrzymania stypendium jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów w poprzednim roku akademickim oraz złożenie indeksu i karty egzaminacyjnej w wymaganych terminach.
  Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać student, który osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
 6. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
  Stypendium to może otrzymać student, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukowąm.in. pracuje w kole naukowym, bierze udział w konferencjach naukowych, współpracuje z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi , studiuje równolegle na drugim kierunku studiów. Stypendium to przyznaje minister na wniosek uczelni.
 7. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
  Stypendium to może otrzymać student, który osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym (szczegóły w rozporządzeniu).

***

Student może jednocześnie korzystać z kilku świadczeń pomocy materialnej w naszej uczelni (np. stypendium socjalne jednocześnie ze stypendium za wyniki w nauce i stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych).
Wyjątek stanowią:

 • Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, którego nie można otrzymać jednocześnie ze stypendium za wyniki w nauce przyznawanego w naszej uczelni
 • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, którego nie można otrzymać jednocześnie ze stypendium za wyniki w sporcie przyznawanego w naszej uczelni

***

Od 1 listopada 2014 r maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wzrośnie z 850,20 zł na 895,00 zł.
Podwyższenie maksymalnej wysokości dochodu ma również wpływ na ustalenie samodzielności finansowej studenta zgodnie z art. 179 ust.6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

***