Zaznacz stronę

Koło naukowe

Koło naukowe ŁUŻYK

W uczelni prężnie działa  Studenckie Koło Naukowe „ŁUŻYK”.

W  marcu 2006 roku koło naukowe wraz z samorządem studenckim zorganizowało  spotkanie  studentów i pracowników ŁWSH w Żarach z Marszałkiem  Województwa Lubuskiego p. Andrzejem Bocheńskim. W spotkaniu  uczestniczyli także Burmistrz Miasta Żary –  Roman Pogorzelec, Starosta Powiatu  Żarskiego – Edward Skobelski, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego – Irena Marciniak, dyrektorzy  żarskiego i żagańskiego urzędu pracy, przedstawiciel  Komendy Powiatowej Policji w Żarach, przedstawiciele lokalnych mediów. Przewodnim tematem była problematyka rozwoju i zagrożeń pogranicza. Uczestniczący w dyskusji podkreślali rolę szkoły wyższej w diagnozowaniu owych zagrożeń  i  jej uczestnictwie w realizacji  różnych programów i projektów na rzecz rozwoju środowiska (zarówno tego najbliższego – miasta i powiatu, jak również w odniesieniu do całego Województwa Lubuskiego).

Marszałek zapoznał się ze stanem kadrowym uczelni, a także z jej bazą dydaktyczną  (wiele uwagi poświęcił m.in. pracy czytelni i biblioteki uczelnianej). Poparł strategiczne kierunki rozwoju szkoły, w tym również wysiłki władz ŁWSH związane  z utworzeniem  w bliskim czasie domu studenckiego.

19 maja 2006 r. pięcioosobowa grupa studentów  ze  Studenckiego Koła Naukowego „ Łużyk” ŁWSH w Żarach uczestniczyła w III   Polsko-Niemieckim Forum Studentów  „Przeciw barierom  w myśleniu”, pod hasłem „Łużyce w Słubicach”, którego współorganizatorem była także Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna.

W dniu 16 czerwca 2006 r. w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach odbyła się pod hasłem „Społeczne konteksty profilaktyki i resocjalizacji” I Studencka Konferencja Naukowa. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Studenckie Koło Naukowe „Łużyk”  Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach.

Patronat honorowy objęli Starosta Powiatu Żary – Pan Edward Skobelski oraz Burmistrz Miasta Żary – Pan Roman Pogorzelec, którzy jednocześnie zaszczycili nas swoją obecnością. Ponadto w sesji plenarnej uczestniczyli Pani Irena Marciniak- Przewodnicząca Rady Powiatu, Komendant Powiatowy Policji-Piotr Pala, Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy-Wioletta Tobiszewska i inni zaproszeni goście. Konferencję uroczyście otworzyli Rektor ŁWSH prof. Wiesław Jamrożek oraz Kanclerz ŁWSH mgr inż. Izabela Kumor-Pilarczyk. Wykładem inauguracyjnym uświetnili również to spotkanie Pani prof. Dorota Rybczyńska oraz Pan prof. Zbigniew Piechowiak.

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń, w szczególności studentów, dotyczących założeń teoretycznych oraz rozwiązań praktycznych z zakresu profilaktyki i resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie. Brali w niej udział studenci studiów dziennych i zaocznych trzech uczelni, zarówno Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach obrad podjęliśmy pracę w trzech sekcjach tematycznych:

  • Dewiacje zachowań dzieci i młodzieży w kontekście badań i profilaktyk pedagogicznej
  • Przejawy niedostosowania społecznego a możliwości oddziaływań wychowawczych
  • Społeczne konteksty funkcjonowania rodziny na pograniczu polsko-niemieckim

Zagadnienia podejmowane przez studentów były poparte własną pracą badawczą w postaci przeprowadzonych i opracowanych ankiet. Dotyczyły one różnych zjawisk i zachowań patologicznych, które mają miejsce przede wszystkim na terenie województwa lubuskiego, a w szczególności powiatu żarskiego, żagańskiego i zielonogórskiego.

Mamy nadzieję, że ta pierwsza studencka konferencja zorganizowana w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej zapoczątkuje kolejne tego typu przedsięwzięcia, a prace badawcze studentów oraz pracowników naukowych przyczynią się do pełniejszego zdiagnozowania problemów i kwestii społecznych występujących na tym terenie.

Członkowie koła studenckiego przygotowują się do udziału w  kolejnej   konferencji naukowej nt. „ Młodzież akademicka wobec wyzwań współczesności”, która odbędzie się 14 września 2006 r. w Siedlcach.