Zaznacz stronę

Terapia pedagogiczna

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne
Ilość semestrów: 2
Liczba godzin: 350

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się:

 • wyższym wykształceniem (magisterskim lub zawodowym)
 • przygotowaniem pedagogicznym

Sylwetka absolwenta Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej mają w założeniu przygotować zarówno teoretycznie, jak i metodycznie nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i korekcyjno – kompensacyjnych  z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (przede wszystkim ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu). Zadaniem studiów jest zrozumienie specyfiki prowadzenia zajęć terapeutycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na indywidualne potrzeby dziecka, które warunkują zapewnienie jego optymalnych możliwości rozwojowych.

Słuchacz Studiów Podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej otrzyma wielostronną wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole.

Absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej  powinien w szczególności posiąść:

 1. Wiedzę z zakresu psychopedagogicznych podstaw  prowadzenia terapii  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z umiejętnością zastosowania jej w codziennej praktyce edukacyjnej.
 2. Umiejętność tworzenia programów terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
  ich realizowania i ewaluowania.
 3. Wiedzę dotyczącą właściwego monitorowania i diagnozowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a tym samym umiejętność podejmowania trafnych decyzji i reagowania na nie w zróżnicowanych sytuacjach edukacyjnych.
 4. Umiejętność wchodzenia w podmiotowe relacje z dziećmi, ich rodzicami (opiekunami), innymi nauczycielami – wychowawcami.
 5. Rozumieć konieczność ustawicznego kształcenia się i doskonalenia  własnego warsztatu nauczyciela (również
  w  kontekście dokonywanej ewaluacji).

Realizacja programu studiów w swych założeniach  ma  umożliwić absolwentom różnych kierunków studiów i specjalności z przygotowaniem pedagogicznym zdobycie kompetencji do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Określenie formy zakończenia studiów podyplomowych i uzyskania końcowego wyniku;

Podstawę zakończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej stanowi uzyskanie przez Słuchacza wszystkich przewidywanych planem studiów zaliczeń przedmiotów (na ocenę) i prac kontrolnych. Końcowy wynik „pozytywny” stanowi podstawę otrzymania „Świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych.

Plan studiów podyplomowych.

Plan studiów realizowany jest podczas dwóch semestrów studiów, uwzględnia (w trakcie jego realizacji) podział na semestry, wykaz przedmiotów oraz informacje o liczbie godzin zajęć,  formie zajęć, formie zaliczenia, liczbie punktów ECTS.

Plan studiów jest  sporządzony w formie tabeli  (zestawienia przedmiotów – modułów) i stanowi podstawę do określenia planu studiów w ramach poszczególnych semestrów (przy uwzględnieniu dla zajęć dydaktycznych 27-33 punktów ECTS w semestrze).

Program studiów:

 1. Problemy rozwoju i  samorealizacji człowieka – 15 godzin
 2. Wybrane problemy z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i psychopatologii – 45 godzin
 3. Logopedia – 40 godzin
 4. Współczesne koncepcje edukacji – 15 godzin
 5. Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju ruchowego – 25 godzin
 6. Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci i młodzieży  ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – 25 godzin
 7. Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki – 25 godzin
 8. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego – 25 godzin
 9. Diagnoza pedagogiczno – psychologiczna i organizacja procesu terapeutycznego – 25 godzin
 10. Praca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 25 godzin
 11. Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji interpersonalnej – 25 godzin
 12. Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego – 10 godzin
 13. Zajęcia fakultatywne – 10 godzin
 14. Seminarium dyplomowe – 10 godzin
 15. Praktyka – 30 godzin

Opłaty:
wpisowe – 100 zł.
opłata za semestr – 1100 zł.