Zaznacz stronę

Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia te są adresowane zasadniczo do absolwentów studiów wyższych  drugiego stopnia  z przygotowaniem pedagogicznym.

Absolwent studiów  podyplomowych – posiadający wcześniejsze przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne  –  uzyskuje merytoryczne,  psychologiczno – pedagogiczne oraz dydaktyczno – metodyczne podstawy  do prowadzenia, w gimnazjum i w  szkołach ponadgimnazjalnych, zajęć dydaktycznych  z zakresu   Edukacja dla bezpieczeństwa. Będzie dysponować w szczególności wiedzą  w zakresie niezbędnym  do realizacji treści kształcenia  zawartych w podstawie programowej  kształcenia ogólnego odnoszących się do edukacji dla bezpieczeństwa oraz zrozumienia specyfiki  kształcenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym  Powinien być także praktycznie przygotowany  do realizacji  tego obszaru edukacji.

Słuchaczami studiów mogą być również pracownicy oświatowi i samorządowi, funkcjonariusze różnych służb publicznych, w których gestii znajduje się lub będzie znajdować się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa. Nie uzyskują oni jednak automatycznie – po ukończeniu studiów podyplomowych – uprawnień do nauczania  w gimnazjum  i w szkołach ponadgimnazjalnych  przedmiotu  edukacja dla bezpieczeństwa. Otrzymanie takich uprawnień wymaga wcześniejszego  lub równoległego uzyskania  ogólnego  przygotowania  w zakresie psychologiczno- pedagogicznym (o którym mowa w  Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku).

  • Określenie formy zakończenia studiów podyplomowych i uzyskania końcowego wyniku

Podstawę zakończenia studiów podyplomowych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa stanowi uzyskanie przez słuchacza wszystkich przewidywanych planem studiów zaliczeń przedmiotów (na ocenę), pozytywnych ocen z egzaminów i prac kontrolnych. Końcowy wynik „pozytywny” stanowi podstawę otrzymania „Świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych”.

  • Plan studiów podyplomowych

Plan studiów realizowany jest podczas dwóch semestrów studiów, uwzględnia (w trakcie jego realizacji) podział na semestry, wykaz przedmiotów oraz informacje o liczbie godzin zajęć,  formie zajęć, formie zaliczenia, liczbie punktów ECTS.

 
Ilość semestrów: 2
Liczba godzin: 350

Opłaty:
wpisowe – 200 zł.
opłata za semestr – 1550 zł.