Zaznacz stronę

Opis kierunku

LOGISTYKA – Studia I stopnia – licencjackie  3-letnie

Specjalności:

  • logistyka wojskowa
  • logistyka handlu i spedycja

Studia pozwalają na zdobycie stosunkowo szerokiej wiedzy w zakresie nauk społecznych (np. psychologii, socjologii), ekonomicznych (zwłaszcza z zakresu ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu). Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej logistyki. Absolwenci studiów posiadać będą w szczególności umiejętności praktycznego wykorzystania uzyskanej w toku studiów wiedzy i kompetencji do analizy typowych problemów logistycznych, aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych, a także wdrażania i realizacji projektów mających na celu efektywne zarządzanie systemami logistycznymi.

Nadrzędnym celem studiów jest przygotowanie absolwentów do rozwoju kariery zawodowej zarówno w centrach logistycznych oraz firmach spedycyjnych i transportowych, jak również w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, w której występuje konieczność zapewnienia sprawnego przepływu materiałów, towarów i usług.

Kluczowe znaczenie dla przygotowania praktycznego przyszłych absolwentów ma w szczególności praktyka zawodowa (obejmująca
w sumie zarówno na studiach stacjonarnych , jak i niestacjonarnych 480 godzin) oraz przedmioty zawarte w modułach kształcenia kierunkowego ( m.in.: ekologistyka, ekonomia transportu, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka  dystrybucji, infrastruktura logistyczna) i modułach kształcenia specjalnościowego w obszarze logistyki i handlu i spedycji oraz logistyki wojskowej. Przedmioty
te w istotnej mierze będą prowadzone w formie ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów.

Logistyka handlu i spedycja.

Specjalność ta przygotowuje absolwentów do podejmowania aktywności w branży handlowej (handel hurtowy i detaliczny) oraz transportowo-spedycyjnej (obrót towarowy i przewozy), w szczególności na stanowiskach specjalisty ds. marketingu i handlu, specjalisty ds. zaopatrzenia, transportu i magazynowania, specjalisty ds. organizacji i rozwoju transportu, przedstawiciela handlowego itp.

Logistyka wojskowa

Absolwenci będą posiadać umiejętności do poszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnej dla sprawnego zarządzania procesami zaopatrzenia logistycznego, analizowania i określania bieżących i przyszłych potrzeb jednostki wojskowej oraz poszukiwania źródeł zaopatrzenia i organizacji dostaw z uwzględnieniem aspektów humanitarnych i nawiązywania współpracy z dostawcami.  Zdobyte kwalifikacje upoważniać będą również do podjęcia pracy w centrach zarządzania kryzysowego w urzędach administracji państwowej
i samorządowej oraz cywilnych centrach logistycznych.

Licencjackie studia zawodowe (pierwszego stopnia) na kierunku logistyka trwają trzy lata (sześć semestrów) i mogą być realizowane
w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Kończą się one egzaminem dyplomowym. Absolwent studiów licencjackich uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, równoznaczny z ukończeniem studiów wyższych zawodowych (studiów pierwszego stopnia), uprawniający do realizacji studiów drugiego stopnia, zwłaszcza dwuletnich studiów magisterskich na kierunku logistyka.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji