Zaznacz stronę

Opis kierunku

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – Studia II stopnia – magisterskie  2-letnie

Specjalności:

  • zarządzanie kryzysowe w administracji
  • zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na drugim stopniu jest przygotowanie absolwentów do poprawnej analizy zjawisk społecznych, politycznych, militarnych, środowiskowych i innych zachodzących w naszym kraju a mających pośredni lub bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa narodowego, kształtowanie świadomości bezpieczeństwa a w konsekwencji i kształtowanie systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Absolwenci bezpieczeństwa narodowego drugiego stopnia będą wyróżniać się zarówno pogłębioną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa publicznego, jak i umiejętnościami radzenia sobie w codziennej sytuacji wynikającej z procesów zmiany społecznej, niestabilnego rynku pracy, przemocy w instytucjach edukacyjnych, patologii społecznych, rożnych przejawów zagrożeń zewnętrznych państwa, niewłaściwego wykorzystywania Internetu. Umożliwi im to skuteczne podejmowanie działań i nawiązywanie współdziałania w zakresie zagrożeń, prognozowania, przeciwdziałania, eliminowania i usuwania skutków wielu potencjalnych zagrożeń. Specjalistyczna wiedza z zakresu systemów kierowania bezpieczeństwem gmin, powiatów oraz województw będzie ich atrybutem w sytuacjach kryzysowych i w sytuacjach zagrożeń. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwolą na efektywne działanie w sytuacjach kryzysowych w tym opracowywania planów reagowania, zarządzania projektem i pracą interdyscyplinarnych zespołów zarządzania kryzysowego. Absolwenci szkoły staną się potencjalnymi profesjonalnymi managerami bezpieczeństwa w zespołach kierujących bezpieczeństwem gmin, powiatów i województwa w stanach zwyczajnych i stanach kryzysowych.

Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotują absolwentów do pracy w administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, ochrony cywilnej, w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, zakładowych służbach ratowniczych, wydziałach zarządzania kryzysowego, formacjach obrony cywilnej, a także w zakresie bezpieczeństwa narodowego do pracy w policji, wojsk, służbie celnej i penitencjarnej, czy straży miejskiej.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji