Zaznacz stronę

Opis kierunku

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – Studia I stopnia – licencjackie  3-letnie

Specjalności:

 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo publiczne

Studia pozwalają na zdobycie stosunkowo szerokiej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych ( np. filozofii, historii, pedagogiki, socjologii), prawnych, ekonomicznych, nauk o zarządzaniu i przede wszystkim nauk związanych z bezpieczeństwem narodowym w aspekcie społecznym i politycznym. Umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzę oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa. Absolwenci tego kierunku otrzymują przygotowanie niezbędne dla pracowników administracji rządowej i samorządowej w zakresie zarządzania i komunikowania społecznego, polityki gospodarczej, postępowania administracyjnego oraz wspomnianej powyżej wiedzy ogólnohumanistycznej. Uzyskują możliwości zajmowania stanowisk w organach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach, związanych z organizowaniem działań w sytuacjach kryzysowych i w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w służbach rządowych oraz samorządowych powołanych  do ochrony ładu prawnego oraz spokoju i porządku publicznego (Policja Państwowa, Policja Municypalna, Służba Więzienna, Straż Gminna, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, obrona cywilna, centra zarządzania kryzysowego); jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w zakresie zadań realizowanych przez pracowników cywilnych); instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym oraz innych niż w/w organizacjach, placówkach czy zakładach pracy, których profil działania zbliżony jest do zakresu wybranej specjalności studiów. Może podjąć pracę w charakterze specjalisty w zespołach zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji państwowej, zwłaszcza w obszarze zastosowań informatyki i analizy systemowej oraz w polskich przedstawicielstwach w instytucjach bezpieczeństwa międzynarodowego.

Licencjackie studia zawodowe (pierwszego stopnia) na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają trzy lata (sześć semestrów) i mogą być realizowane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Kończą się one egzaminem dyplomowym. Absolwent studiów licencjackich uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, równoznaczny z ukończeniem studiów wyższych zawodowych (studiów pierwszego stopnia), uprawniający do realizacji studiów drugiego stopnia, zwłaszcza dwuletnich studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Kwalifikacje zawodowe absolwenta kierunku Bezpieczeństwo narodowe obejmują w szczególności:

 • interpretowanie i stosowanie przepisów prawa polskiego i europejskiego,
 • gromadzenie i wykorzystywanie informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych,
 • przygotowywanie i umiejętność prowadzenia sondażu opinii,
 • interpretowanie podstawowych pojęć i zjawisk społecznych,
 • rozumienie problemów i zjawisk występujących na pograniczu,
 • rozpoznawanie zagrożenia bezpieczeństwa,
 • rozumienie mechanizmów funkcjonowania systemu polityczno-ekonomicznego państwa, oraz ekonomicznych, politycznych i społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego,
 • znajomość sposobów i metod przeciwdziałania zagrożeniom lub ograniczania ich negatywnych skutków w sferze społecznej, ekonomicznej oraz politycznej,
 • znajomość sposobów oddziaływania mediów w sytuacjach kryzysowych oraz możliwości ich wykorzystywania w sytuacji kryzysowej
 • rozumienie zasad organizacji i zarządzania przedmiotów gospodarczych,
 • posługiwanie się metodami i technikami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,
 • umiejętność organizowania pracy własnej i zespołowej,
 • umiejętność kompetentnego przyjmowania i załatwiania interesantów,
 • umiejętność tworzenia sprawnego obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i instytucjach realizujących zadania związane z bezpieczeństwem narodowym,
 • umiejętność prawidłowego przyjmowania, segregowania i klasyfikowania dokumentów,
 • umiejętność prawidłowego przechowywania akt, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji, redagowania tekstów i ich syntezy,
 • umiejętność przygotowywania i prowadzenia narad, zebrań, konferencji,
 • umiejętność obsługiwania nowoczesnych urządzeń technicznych i łączności biurowej,
 • praktyczne stosowanie norm obyczajowych i etycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność publicznego prezentowania stanowiska urzędu lub instytucji,
 • zdolność i chęci samodzielnego podnoszenia własnych kwalifikacji, rozumienie potrzeby doskonalenia się.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji