Zaznacz stronę

Ogłoszenia

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne z przedmiotu „Współczesne problemy socjologii” dla II semestru studiów II stopnia (NM123/124/125/126/127/128)

word

Zmiana godzin otwarcia Biblioteki ŁWSH

Informujemy, że od 1 grudnia 2015 r. Biblioteka ŁWSH będzie czynna w czwartki, piątki oraz soboty w następujących godzinach:

Czwartek   9.00 – 15.00

Piątek         11.00 – 18.00

Sobota         8.00 – 16.30

W pozostałe dni tygodnia Biblioteka ŁWSH nie prowadzi obsługi czytelników.

ZDAWANIE INDEKSÓW I KART

UWAGA STUDENCI
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych)

Indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta należy złożyć w terminie

 • w semestrze letnim do 30 września bieżącego roku akademickiego,
 • w semestrze zimowym do 1 marca bieżącego roku akademickiego,

w punkcie obsługi studenta

Osoby, które uzyskają wszystkie wpisy do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta przed wyżej wymienionym terminem mogą złożyć indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta wcześniej.

Aby zapobiec zbędnym kolejkom do punktu obsługi, indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta składają
starości roku/grup ćwiczeniowych po okazaniu upoważnienia z listą studentów
(wzór upoważnienia do odebrania w gablocie przed punktem obsługi studenta).

Przypominamy o obowiązku rozliczenia się z praktyki (zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Studiów Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach
oraz z § 2 ust. 1. Regulaminu praktyk zawodowych w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach).

WYDAWANIE INDEKSÓW I KART

UWAGA STUDENCI
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych)

Karty okresowych osiągnięć  studenta będą wydawane starostom roku/grup ćwiczeniowych:

 • w semestrze letnim od 10 czerwca bieżącego roku akademickiego,
 • w semestrze zimowym od 10 stycznia bieżącego roku akademickiego,

w punkcie obsługi studenta

Karty okresowych osiągnięć studenta otrzymają osoby, które rozliczyły się finansowo względem uczelni.

Karty okresowych osiągnięć studenta odbierają starości grup
po okazaniu listy studentów zawierającej upoważnienie do odbioru.
Lista upoważniająca powinna zawierać: imię i nazwisko, nr albumu,
oraz podpis studenta (druk do pobrania w gablocie przed punktem obsługi studenta).

Studenci zobowiązani są  przekazać dowody wpłaty (do wglądu)
i ksero dowodu wpłaty za ostatnią ratę starostom  grup w celu usprawnienia pracy dziekanatu.

 

Upoważnienie dla starostów doc
Załącznik do upoważnienia dla starostów doc

Uwaga!!! zmiana numeru konta

Prosimy dokonywać wpłat za naukę na niżej podany nr konta.

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach
ul. 9 Maja 11
68-200 Żary

32 9672 0008 0136 5171 2000 0004

Zarządzenie 1D

Zarządzenie nr 1/D
Dziekana Wydziału Pedagogiki
Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach
z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wymagań dotyczących pisania, składania i obrony prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia, na Wydziale Pedagogiki ŁWSH.

 

Na podstawie § 46 – § 53 Regulaminu Studiów Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach uchwalonego przez Senat Uczelni (Uchwała nr 29/06 z dnia 16 września 2006 r.), zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DSS-4001-53/BW/06 z dnia 03.10.2006), zwanego dalej „Regulaminem Studiów”, zarządzam co następuje:
§ 1
Praca dyplomowa może mieć charakter teoretyczny lub badawczy.
§ 2
 1. Praca dyplomowa powinna być napisana zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2.
 2. Ostatnie strony pracy stanowią: oświadczenia podpisane przez studenta – załączniki  nr 3 i nr 4 oraz oświadczenie podpisane przez promotora – załącznik nr 5.
§ 3
Student zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w § 46 – § 52 Regulaminu Studiów.
§ 4
 1. Pracę dyplomową należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Pedagogiki.
 2. Przy składaniu pracy dyplomowej student zobowiązany jest do przedłożenia oświadczeń wymienionych w  § 2 ust. 2.
§ 5
Rektor zatwierdza listę pracowników dydaktycznych, którzy będą recenzowali prace dyplomowe na wydziale.
§ 6
 1. Złożoną pracę dziekan kieruje do oceny przez promotora i recenzenta. Formularz oceny pracy dyplomowej stanowi załącznik nr 6.
 2. Kryterium oceny pracy stanowią w szczególności:
       a) treść odpowiadająca tematowi,
       b) struktura pracy,
       c) zawartość merytoryczna pracy,
       d)samodzielność w analizowaniu podejmowanych zagadnień,
       e) język stosowany w pracy (poprawność, bogactwo)
       f) strona formalna pracy.
 3. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego określa § 49 Regulaminu Studiów.
 4. Po dokonaniu oceny pracy, złożonej przez studenta, dziekan powołuje komisję oraz ustala termin egzaminu dyplomowego zgodnie z § 51 ust. 1 – 5 Regulaminu Studiów.
 5. Członkowie komisji powiadamiani są o terminie egzaminu dyplomowego pisemnie.
 6. Student o terminie egzaminu dyplomowego powiadamiany jest komunikatem dziekana zamieszczonym na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej ŁWSH.
§ 7
W stosunku do studenta, który otrzymał ocenę niedostateczną lub z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego zastosowanie ma § 52 Regulaminu Studiów.
§ 8
 1. Egzamin dyplomowy zgodnie z § 51 ust. 6 jest egzaminem ustnym.
 2. Na egzaminie student odpowiada na pytania sformułowane przez członków komisji.
 3. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala:
       a) końcową ocenę egzaminu dyplomowego,
       b) ostateczny wynik studiów zgodnie z § 53 ust. 1 – 5,
 4. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji ogłasza jego wynik. Przebieg i wynik egzaminu komisja odnotowuje w dokumentacji obrony pracy dyplomowej.
§ 9
Za prawidłowe wypełnienie dokumentacji egzaminu dyplomowego odpowiada przewodniczący komisji.
§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2006 roku.

Prodziekan
Wydziału Pedagogiki ŁWSH w Żarach
mgr Sylwia Kumor – Matusik

 

Załączniki do Zarządzenia nr 1/D Dziekana Wydziału Pedagogiki ŁWSH

Zał. nr 1 – Strona tytułowa pracy dyplomowej
Zał. nr 2 – Standardy obowiązujące w pracy dyplomowej
Zał. nr 3 – Oświadczenie studenta nr 1
Zał. nr 4 – Oświadczenie studenta nr 2
Zał. nr 5 – Oświadczenie promotora