Zaznacz stronę

O Uczelni

Podstawową jednostką organizacyjną ŁWSH jest Wydział Pedagogiki. W skład wydziału wchodzi pięć katedr oraz pięć zakładów. W strukturze organizacyjnej Uczelni znajdują się ponadto: Studium Języków Obcych, Biblioteka Uczelniana (obecnie zbiory liczą 13 tys. woluminów) i Wydawnictwo Naukowe ŁWSH (do tej pory wydano kilkanaście publikacji w tym cyklicznie „Łużyckie Zeszyty Naukowe”). Uczelnia posiada także zamiejscowy Wydział Pedagogiki w Gubinie.W ŁWSH w Żarach realizowane są studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika w następujących specjalnościach: praca socjalna, resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja dorosłych i gerontologia, doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, edukacja zdrowotna i profilaktyka. Szkoła prowadzi także studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska.

ŁWSH zatrudnia ponad 40 nauczycieli akademickich na podstawie umowy o pracę, w tym 20 samodzielnych pracowników nauki (posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego), 16 pracowników ze stopniem naukowym doktora oraz wielu naukowców na podstawie umów cywilno – prawnych. W ŁWSH funkcjonuje Akademickie Biuro Karier, którego zadaniem jest działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły. Szkoła bierze udział w wielu konferencjach, a także organizuje seminaria i konferencje. W roku akademickim 2007/2008 dużymi przedsięwzięciami były: organizacja I Konferencji Forum Regionów pt. Innowacja – Nauka – Biznes (18.12.2007 r.) dla ponad 100 osób (finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska – Województwo Lubuskie – Kraj Związkowy Brandenburgia), organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Edukacja w ergonomii – Ergonomia w edukacji , która zgromadziła ponad 80 badaczy i teoretyków z całego kraju zajmujących się problematyką ergonomii. Uczelnia jest współorganizatorem Ogólnopolskich Sejmików Krajoznawczych o Dziedzictwie Kulturowym Polaków Kresowych. W uczelni działa Studenckie Koło Naukowe „Łużyk”. Przedstawiciele Koła aktywnie uczestniczą w studenckim ruchu naukowym.

ŁWSH wiele uwagi poświęca utrzymywaniu bliskich związków z jej otoczeniem społecznym. Bardzo dobrze układają się stosunki z władzami samorządu terytorialnego Miasta Żary i Powiatu Żarskiego. Uczelnia współpracuje blisko z wieloma instytucjami, organizacjami, w tym z różnymi podmiotami społecznymi i oświatowymi bliższego środowiska i szerszego regionu. Szkoła udziela m. in. wsparcia naukowego Uniwersytetom Trzeciego Wieku w Żarach i w Szprotawie.

Audycja transmitowana w TVP Gorzów z cyklu „Europa to my”