Zaznacz stronę

Konferencje

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 – WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

KONFERENCJA NAUKOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-20120 – WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Deko-Investment sp.  z  o. o.,

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy

Z A P R A S Z A J Ą

9 marca 2015 roku o godz. 12.00

do sali konferencyjnej przy ul. Broni Pancernej 6  w Żarach ( I piętro)

na konferencję
NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-20120 – WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

PROGRAM  KONFERENCJI:

12:00 – 12:05 – Powitanie uczestników:  Izabela Kumor-Pilarczyk ŁWSH,  Grażyna Bar OPZL

12:05 – 12:20 – Otwarcie konferencji:  Waldemar Sługocki Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Danuta Madej – Burmistrz Miasta Żary

Sławomir Rabe Prezes Zarządu Deko-Investment sp.  z  o. o.

12:20 – 12:40 – Lubuskie w świetle nowej perspektywy budżetowej 2014-2020 – nowe możliwości Waldemar Sługocki Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

12:40 – 12:55 – Pozadotacyjne źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Dawid Pigłowski Polska Fundacja Przedsiębiorczości Subregionalny Fundusz Pożyczkowy ODRA

12:55 – 13:10 – Unijne pożyczki dla przedsiębiorców – Krzysztof Jurek Agencja Rozwoju Regionalnego

13:10 – 13:25 – Systemowy pakiet wspierania przedsiębiorców przez Fundację Przedsiębiorczość Inżynieria finansowa Artur Stępień

13:25 – 13:40 – Przerwa kawowa

13:40 – 14:00 – Możliwości finansowania przedsiębiorstw w ramach RPO Lubuskie 2020 – Paweł Sługocki Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim

14:00 – 14:30 – Panel dyskusyjny:

Waldemar Sługocki Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Paweł Sługocki Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim

Justyna Molenda Computernet

Tomasz Żółkiewicz Tempus Polska

Zbigniew Czmuda Pałac Wiechlice

14:30 – 14:35 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Udział w konferencji jest bezpłatny

Liczba miejsc ograniczona

na adres:  konfer.npf@gmail.com

Informacje pod nr telefonu: 697 712 716 – Grażyna Bar

pdf Formularz zgłoszeniowy na Konferencje

 

KONFERENCJA NAUKOWA WSZECHSTRONNY NAUCZYCIEL GWARANCJĄ PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

pdf PROGRAM KONFERENCJI

ŁUŻYCKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach
zaprasza do udziału w  Konferencji Naukowej na temat:
WSZECHSTRONNY NAUCZYCIEL GWARANCJA PRZYSZYCH POKOLEŃ

Cel konferencji:

Wychowanie przedszkolne i kształcenie wczesnoszkolne stanowią ważne ogniwa współczesnej edukacji. Nabierają szczególnego znaczenia w kontekście obecnych wyzwań wypływających z jednej strony z przemian owej edukacji charakterystycznych dla społeczeństwa wiedzy i gwałtownego rozwoju technologii informacyjnych, z drugiej – dokonującej się w ostatnim czasie w naszym Kraju transformacji demograficznej.
W edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej istotnym staje się kreowanie optymalnych warunków dla  wszechstronnego rozwoju dziecka. Na tym etapie życia dziecka, podczas którego podejmuje ono pierwsze obowiązki, a dominująca w jego aktywności zabawa coraz bardziej zaczyna przeplatać się z nauką, dużej wagi nabiera proces zaszczepiania w dziecku postawy otwartości, umiejętności nawiązywania dialogu z drugim człowiekiem. Dziecko przekraczając próg przedszkola, a później podejmując obowiązek szkolny ukierunkowywane jest m.in. na prowadzenie dialogu  z innymi osobami spoza środowiska rodzinnego – z nauczycielem, rówieśnikami, uczestnikami szerszej społeczności lokalnej. Istotną rolę w procesie tym pełni nauczyciel małego dziecka. To on, inicjując i prowadząc z nim dialog ma stwarzać atmosferę bezpieczeństwa, ma uczestniczyć w procesie kształtowania osobowości wychowanka, która już na tym etapie edukacji i życia doznaje własnej podmiotowości, ma włączać zarazem w nurt życia społecznego (zaczynając od najbliższych dziecku środowisk społecznych).
Ważne jest, aby wychowanek podczas przejawiania określonej aktywności miał przekonanie, iż podejmuje ją jakby z własnej woli. Dziecko nie ma być „obrabiane” czy „szlifowane” przez pedagoga, ma być podmiotem działającym, uczącym się brania odpowiedzialności za efekty własnych działań.
W procesie wychowawczym na etapie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej niezmiernie ważne jest także dostrzeganie indywidualnych właściwości emocjonalnych dziecka, jego indywidualnych potrzeb rozwojowych, indywidualnego tempa procesu socjalizacji, odmiennej stymulacji zadaniowej.
Na poziomie tej edukacji często mamy do czynienia z dziećmi, które stanowią grupę określaną mianem osób z utrudnieniami rozwoju, czy też z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieci te wymagają odmiennych i specjalnych oddziaływań.
Wszechstronny rozwój małego dziecka, wsparcie jego rozwoju wymagają wszechstronnie przygotowanego do pracy z tym dzieckiem nauczyciela.
Problemom tym poświęcona zostanie planowana konferencja. Będzie ona  również swoistym podsumowaniem projektu realizowanego od trzech lat przez ŁWSH im. J.B.Solfy w Żarach w zakresie kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin konferencji: 21 – 22.09.2013 r.
Termin zgłoszeń: 15.07.2013 r.

Karta zgłoszenia:
Informator:
Wymogi edytorskie:

Informacje: Małgorzata Kucharska – 505 385 738
Zapisy: Urszula Komarnicka – 68  363 00 55; fax  68  363 00 12

Społeczności lokalne w perspektywie wyzwań współczesności

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach, wraz z pozostałymi organizatorami:
Zakładem Pedagogiki Społecznej i Edukacji Regionalnej Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku
Dolnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

zaprasza 28.11.2012 r. do udziału w konferencji pt. „Społeczności lokalne w perspektywie wyzwań współczesności”. Konferencja odbędzie się pod patronatem Związku Powiatów Polskich oraz pod patronatem honorowym Starostwa Powiatu Żarskiego.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdą Państwo TUTAJ

Konferencja studencka 30-31 marca 2012

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach zaprasza do udziału w Studenckiej Konferencji Naukowej na temat:
NOWE WYZWANIA STOJĄCE PRZED PEDAGOGIKĄ PRZEDSZKOLNĄ I WCZESNOSZKOLNĄ „W EPOCE GENDER” – UJĘCIE PROBLEMU Z PERSPEKTYWY DZIECKA I WYCHOWAWCY.

Patronat honorowy nad Konferencją pełni:
– Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak
– Lubuski Kurator Oświaty Roman Sondej
– Burmistrz Miasta Żary Wacław Maciuszonek

Konferencja odbędzie się w dniach 30 – 31 marca 2012 roku.

PRZYPOMINAMY O NADSYŁANIU GOTOWYCH REFERATÓW NA ADRES E-MAIL: lwsh-konferencja@wp.pl

PROGRAM KONFERENCJI pdf
Zaproszenie pdf
Wymogi edytorskie pdf
Zgłoszenie pdf