Zaznacz stronę

pdf PROGRAM KONFERENCJI

ŁUŻYCKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach
zaprasza do udziału w  Konferencji Naukowej na temat:
WSZECHSTRONNY NAUCZYCIEL GWARANCJA PRZYSZYCH POKOLEŃ

Cel konferencji:

Wychowanie przedszkolne i kształcenie wczesnoszkolne stanowią ważne ogniwa współczesnej edukacji. Nabierają szczególnego znaczenia w kontekście obecnych wyzwań wypływających z jednej strony z przemian owej edukacji charakterystycznych dla społeczeństwa wiedzy i gwałtownego rozwoju technologii informacyjnych, z drugiej – dokonującej się w ostatnim czasie w naszym Kraju transformacji demograficznej.
W edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej istotnym staje się kreowanie optymalnych warunków dla  wszechstronnego rozwoju dziecka. Na tym etapie życia dziecka, podczas którego podejmuje ono pierwsze obowiązki, a dominująca w jego aktywności zabawa coraz bardziej zaczyna przeplatać się z nauką, dużej wagi nabiera proces zaszczepiania w dziecku postawy otwartości, umiejętności nawiązywania dialogu z drugim człowiekiem. Dziecko przekraczając próg przedszkola, a później podejmując obowiązek szkolny ukierunkowywane jest m.in. na prowadzenie dialogu  z innymi osobami spoza środowiska rodzinnego – z nauczycielem, rówieśnikami, uczestnikami szerszej społeczności lokalnej. Istotną rolę w procesie tym pełni nauczyciel małego dziecka. To on, inicjując i prowadząc z nim dialog ma stwarzać atmosferę bezpieczeństwa, ma uczestniczyć w procesie kształtowania osobowości wychowanka, która już na tym etapie edukacji i życia doznaje własnej podmiotowości, ma włączać zarazem w nurt życia społecznego (zaczynając od najbliższych dziecku środowisk społecznych).
Ważne jest, aby wychowanek podczas przejawiania określonej aktywności miał przekonanie, iż podejmuje ją jakby z własnej woli. Dziecko nie ma być „obrabiane” czy „szlifowane” przez pedagoga, ma być podmiotem działającym, uczącym się brania odpowiedzialności za efekty własnych działań.
W procesie wychowawczym na etapie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej niezmiernie ważne jest także dostrzeganie indywidualnych właściwości emocjonalnych dziecka, jego indywidualnych potrzeb rozwojowych, indywidualnego tempa procesu socjalizacji, odmiennej stymulacji zadaniowej.
Na poziomie tej edukacji często mamy do czynienia z dziećmi, które stanowią grupę określaną mianem osób z utrudnieniami rozwoju, czy też z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieci te wymagają odmiennych i specjalnych oddziaływań.
Wszechstronny rozwój małego dziecka, wsparcie jego rozwoju wymagają wszechstronnie przygotowanego do pracy z tym dzieckiem nauczyciela.
Problemom tym poświęcona zostanie planowana konferencja. Będzie ona  również swoistym podsumowaniem projektu realizowanego od trzech lat przez ŁWSH im. J.B.Solfy w Żarach w zakresie kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin konferencji: 21 – 22.09.2013 r.
Termin zgłoszeń: 15.07.2013 r.

Karta zgłoszenia:
Informator:
Wymogi edytorskie:

Informacje: Małgorzata Kucharska – 505 385 738
Zapisy: Urszula Komarnicka – 68  363 00 55; fax  68  363 00 12